Essay

Scotland National Anthem for Students

Latest Applications Open 2023:

 

A number of songs are used as Scottish anthems, most notably “Flower of Scotland” and “Scotland the Brave”. In 2004, lawyers for the devolved Scottish Parliament advised that it was within the legal competence of the Scottish Parliament to choose a national anthem for Scotland, countering the suggestion that it would be a matter reserved to the Parliament of the United Kingdom.

Below we have provided the National Anthem of Scotland for the students regarding educational purpose.

National Anthem of Scotland Information:

Lyricist Roy Williamson
Composer Roy Williamson
Adopted 1974
Official Language  English, Scot, Scottish Gaelic

Scotland National Anthem in Scottish Gaelic:

1. O Fhlùir na h-Alba,
cuin a chì sinn
an seòrsa laoich
a sheas gu bàs ‘son
am bileag feòir is fraoich,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
‘s a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin?

2. Na cnuic tha lomnochd
‘s tha duilleach Foghair
mar bhrat air làr,
am fearann caillte
dan tug na seòid ud gràdh,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
‘s a ruaig e dhachaigh
air chaochladh smaoin.

3. Tha ‘n eachdraidh dùinte
ach air dìochuimhne
chan fheum i bhith,
is faodaidh sinn èirigh
gu bhith nar Rìoghachd a-rìs
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
‘s a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin.

4. O Fhlùir na h-Alba,
cuin a chì sinn
an seòrsa laoich
a sheas gu bàs ‘son
am bileag feòir is fraoich,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
‘s a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin?


Scotland National Anthem in Scot:

1. O Flouer o Scotland,
Whan will we see
Your like again,
That focht and dee’d for,
Your wee bit Hill an Glen,
An stuid agin him,
Prood Edward’s Airmy,
An sent him hamewart,
Tae think again.

2. The Hills is bare nou,
An Autumn leafs
Lies thick an still,
Ower land that is lost nou,
That thae sae dearly held,
That stuid agin him,
Prood Edward’s Airmy,
An sent him hamewart,
Tae think again.

3. Thir days is past nou,
An in the past
They maun remain,
But we can aye rise nou,
An be the nation again,
That stuid agin him,
Prood Edward’s Airmy,
An sent him hamewart,
Tae think again.

4. O Flouer o Scotland,
Whan will we see
Your like again,
That focht an dee’d for,
Your wee bit Hill an Glen,
An stuid agin him,
Prood Edward’s Airmy,
An sent him hamewart,
Tae think again.


Scotland National Anthem in English:

1. O Flower of Scotland,
When will we see your like again
That fought and died for
Your wee bit hill and glen.
And stood against him,
Proud Edward’s army,
And sent him homeward
To think again.

2. The hills are bare now,
And autumn leaves lie thick and still
O’er land that is lost now,
Which those so dearly held
That stood against him,
Proud Edward’s army
And sent him homeward
To think again.

3. Those days are past now
And in the past they must remain
But we can still rise now
And be the nation again!
That stood against him
Proud Edward’s army
And sent him homeward
To think again.

4. O Flower of Scotland,
When will we see your like again
That fought and died for
Your wee bit hill and glen.
And stood against him,
Proud Edward’s army,
And sent him homeward
To think again.

You cannot copy content of this page