Essay

Macedonian National Anthem For Students

Denes nad Makedonija” (Macedonian: Денес над Македонија,“Today Over Macedonia”‘; Albanian: Sot mbi Maqedoninë) is the National Anthem of North Macedonia; both the music and lyrics date from the early 1940s. Todor Skalovski composed the music, while the lyrics were written by Vlado Maleski.

Below we have provided the National Anthem of Macedonian for the students regarding educational purpose.

Get Free Counseling

National Anthem of Macedonian Information:

Lyricist Vlado Maleski
Music Todor Skalovski
Adopted 14 April 1989
Official Language Albanian, Macedonian

Macedonian National Anthem in Albanian:

Прва строфа:
Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!
𝄆 Македонците се борат,
за своите правдини! 𝄇

Втора строфа:
Не плачи Македонијо мајко мила,
Крени глава гордо, високо,
𝄆 Старо, младо, машко и женско,
На нозе се кренало! 𝄇

Трета строфа:
Одново сега знамето се вее,
на Крушевската Република!
𝄆 Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански! 𝄇

Четврта строфа:
Горите македонски шумно пеат,
нови песни, нови весници!
𝄆 Македонија слободна,
слободно живее!


Macedonian National Anthem in Macedonian:

Strofa e parë
Sot mbi Maqedoninë, është duke u lind
dielli i ri i lirisë.
𝄆 Maqedonasit Lufta
për të drejtat e tyre! 𝄇

Strofa e dytë
Mos qaj dashur nënë Maqedonisë,
Ngrejë kokën krenari të lartë,
𝄆 Vjetër të rinj meshkuj dhe femra,
këmbët janë ngritur! 𝄇

Strofa e tretë
Tani edhe njëherë flamurin e fluturon
(Që) të Krushevës Republika
𝄆 Gotse Delçev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski! 𝄇

Strofa e katërt
Pyjet e Maqedonisë këndojnë
këngë të reja dhe lajme
𝄆 Maqedonia është çliruar
Ajo jeton në liri!


Macedonian National Anthem in English:

I
Today over Macedonia is born
the new sun of liberty.
𝄆 The Macedonians fight
for their own rights! 𝄇

II
Do not cry, dear mother Macedonia,
Raise your head proudly high,
𝄆 Old, young, men, and women,
have risen to their feet! 𝄇

III
Now once again the flag flutters,
(that) of the Kruševo Republic
𝄆 Gotse Delchev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski! 𝄇

IV
The Macedonian woods resoundly sing
new songs and news!
𝄆 Macedonia liberated
lives in liberty!