Essay

Belarus National Anthem For Students

My Bjelarusy” (Belarusian and Russian: Мы, беларусы; “We Belarusians”) is the unofficial title of the national anthem of Belarus and the first line of its lyrics. It is officially titled as the “State Anthem of the Republic of Belarus” (Belarusian: Дзяржаўны гімн Рэспублікі БеларусьDzjaržawny himn Respubliki Bjelarusj). It was originally written in the 1940s and adopted in 1955 for use in the Byelorussian Soviet Socialist Republic.

Below we have provided the National Anthem of Belarus for the students regarding educational purpose.

Get Free Counseling

National Anthem of Belarus Information:

Lyricist Michas Klimkovič and Uladzimir Karyzny
Music Njescjer Sakalowski
Adopted 24 September 1955
Official Language Belarus & Russian

Belarus National Anthem in Belarus:

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Прыпеў:
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
𝄆 Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь! 𝄇

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Прыпеў

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!


Belarus National Anthem in Russian:

Мы, белорусы – мирные люди,
Сердцем преданные родной земле.
Искренне дружим, силы закаляем,
Мы в трудолюбивой, свободной семье.

Припев:
Славься, земли нашей светлое имя,
Славься, народов братский союз!
𝄆 Наша любимая мать-Отчизна,
Вечно живи и цвети, Беларусь! 𝄇

Вместе с братьями храбро веками
Мы защищали родной порог,
В битвах за волю, битвах за долю
Свое добывали знамя побед!

Припев

Дружба народов – сила народов –
Наш заветный, солнечный путь.
Гордо ж возвейся в ясные выси,
Знамя победное – радости флаг!


Belarus National Anthem in English:

We, Belarusians, are peaceful people,
Wholeheartedly devoted to our Motherland.
We are faithful friends, growing up
Living in a hardworking and independent family.

Chorus:
Glory to the blessed name of our land,
Glory to the brotherly union of peoples!
𝄆 Our dearly beloved Motherland,
May you live long and prosper, Belarus! 𝄇

Together with our brothers, we for centuries
Courageously defended our home’s threshold.
In battles for freedom, and battles for our lot
We have won our banners of victory!

Chorus

Friendship of peoples is the strength of peoples
And it is our sacred sunlit path.
Proudly we fly in the clear blue skies,
The banner of victory, the sunshine’s flag!